Algemene Voorwaarden

Deze Gebruiksvoorwaarden vormen een bindende overeenkomst tussen u en Duikersgids. Duikersgids behoudt zich het recht voor deze Gebruiksvoorwaarden te updaten.

Gebruiksvoorwaarden accepteren

De Duikersgids biedt  via haar website en andere applicaties verschillende producten en diensten aan met betrekking tot duikstekinformatie, kenmerken van duikstekken, kaarten van duiklocaties, foto's, video's, nieuws, informatie, profielgegevens van gebruikers van Duikersgids Producten en Diensten, het delen en uploaden van ervaringen en beoordelingen door gebruikers van Duikersgids Producten en Diensten, middels logberichten en andere berichten en beoordelingen. De Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid van Duikersgids zijn van toepassing op de toegang tot en het gebruik van Duikersgids Producten en Diensten met inbegrip van Content, in de vorm van logberichten, foto's, informatie of anderszins, die door anderen wordt gedeeld. Lees de gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door. Aanvaarding van de Gebruiksvoorwaarden door u te registreren bij, toegang te verkrijgen tot of het gebruik te maken van Duikersgids Producten of Diensten, op welke wijze dan ook, houdt in dat u geacht wordt de voorwaarden van deze Gebruiksovereenkomst te kennen, te aanvaarden en ermee in te stemmen dat u daaraan gebonden bent. Door u te registereren om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van Duikersgids Producten en Diensten erkent en bevestigd u en stemt u ermee in dat: (1) U gebonden bent aan alle bepalingen en voorwaarden van deze Gebruiksvoorwaarden. (2) U de bepalingen en voorwaarden van deze gebruiksovereenkomst volledig begrijpt en onderschrijft. Indien u niet akkoord gaat met alle bepalingen en voorwaarden van deze Gebruiksvoorwaarden, verzoeke u dan niet te registeren bij of zich toegang te verschaffen tot Duikersgids Producten en Diensten. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn een bindende overeenkomst tussen u en Duikersgids. Duikersgids behoudt zich het recht voor deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde te actualiseren.

Leeftijdsbegrenzing

Het gebruik van Duikersgids Producten en Diensten heeft een leeftijdsbegrenzing. U dient meerderjarig te zijn onder de wetten die op u van toepassing zijn om toegang te verkrijgen en gebruik te kunnen maken van Duikersgids Producten en Diensten. Indien u minderjarig bent, volgens de op u van toepassing zijnde wetgeving, moeten uw ouders of wettelijke voogd instemmen met deze Gebruiksvoorwaarden en de registratieprocedure namens u voltooien om de toegang en het gebruik van Duikersgids Producten en Diensten voor u te bewerkstelligen. Door het registratieproces te voltooien, wordt u (indien u meerderjarig bent), of uw ouders of wettelijke voogd (indien u minderjarig bent) geacht te verklaren en te garanderen dat u (indien u meerderjarig bent) of uw ouders of wettelijke voogd (indien u minderjarig bent) instemt met deze Gebruiksvoorwaarden en alle wettelijke en financiële verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid begrijpt en erkent en de verantwoordelijkheid draagt voor alle handelingen of activiteiten die onder uw gebruikersaccount plaatsvinden.

Gebruiksvoorwaarden accepteren

Indien u gebruik maakt van de Duikersgids Producten of Diensten door zich te registereren en zich toegang te verschaffen tot Duikersgids Producten en Diensten, op welke manier of welke via welke externe voorziening of derde partij dan ook, accepteert u en bent u gebonden alle voorwaarden en condities zoals opgenomen in deze Gebruiksovereenkomst, die op elk gewenst moment door Duikersgids geactualiseerd kan worden.

Privacybeleid

Duikersgids vindt uw privacy van essentieel belang. Lees ons Privacyverklaring voor meer informatie over hoe we uw informatie verzamelen en gebruiken.

Account, Registratie en Veiligheid

U dient een geregistreerde gebruiker te worden om toegang te krijgen tot Duikersgids Producten en Diensten. Tijdens het registratieproces wordt u gevraagd persoonlijke gegevens te verstrekken en een gebruikersaccount en wachtwoord aan te maken. Door u te registreren of zich toegang te verschaffen tot Duikersgids Producten en Diensten, stemt u ermee in om: (1) De veiligheid van uw identificatie te handhaven; (2) Nauwkeurige, actuele en volledige informatie te verstrekken en deze informatie onmiddellijk bij te werken om deze nauwkeurig, actueel en volledig te houden; (3) Alle risico's te aanvaarden die voortvloeien uit verouderde, onuiste of onvolledige informatie. Duikersgids behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken, (1) Te weigeren Duikersgids Producten en Diensten te verlenen aan een persoon; (2) Uw gebruikersaccount tijdelijk of blijvend te beëindigen en de inhoud te verwijderen zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken indien (1) Enige informatie verstrekt tijdens het registratieproces of later onjuist, niet actueel of onvolledig is; (2) Activiteiten of handelingen onder uw gebruikersaccount inbreuk lijken te maken op ons ledengedrag of (3) Door u ingediende content inbreuk maakt op het auteursrecht van andere personen of anderszins illegaal is. U zult uw gebruikersaccount of wachtwoord niet delen met derden, en u zult redelijke maatregelen treffen voor het vertrouwelijk houden van uw gebruikersaccount en wachtwoord en voorkomen dat uw gebruikersaccount en wachtwoord door derden worden gebruikt. U stemt ermee in als enige verantwoordelijk te zijn voor alle activiteiten of handelingen onder uw gebruikersaccount, ongeacht of u al dan niet toestemming hebt gegeven voor dergelijke activiteiten of handelingen. U zult Duikersgids onmiddellijk in kennis stellen van enig ongeoorloofd gebruik van uw gebruikersaccount.

Gedrag van Leden

U dient zich bij het gebruik van Duikersgids Producten en Diensten te houden aan de algemeen gangbare fatsoensnormen en aan de gedragsregels van Duikersgids zoals in deze Gebruiksvoorwaarden opgenomen. U begrijpt en stemt ermee in dat u de Duikersgids Producten en Diensten niet kunt en mag gebruiken om: Content te plaatsen, uploaden, distribueren, verspreiden of anderszins beschikbaar mag stellen die illegaal, onwettig, intimiderend, beledigend, bedreigend, smadelijk, kwetsend, grievend, pornografisch, onrechtmatig, lasterlijk, vulgair, obsceen, hatelijk, racistisch of anderszins verwerpelijk is of inbreuk maakt op andermans privacy; Geweld, agressie, haat, racisme, discriminatie, intimidatie of schade tegen een persoon, geslacht of groep stimuleert of in de hand werkt; U uit te geven voor iemand die u niet bent of anderszins verkeerd voor te stellen; Content te plaatsen, uploaden, distribueren, verspreiden of anderszins beschikbaar mag stellen die niet uw eigendom is of die u niet op rechtmatige wijze verkregen hebt en die u niet gerechtigd bent beschikbaar te stellen krachtens enige wet, overeenkomst of afspraak om welke reden dan ook; Content te plaatsen, uploaden, distribueren, verspreiden of anderszins beschikbaar mag stellen die inbreuk maakt op enig auteursrecht, eigendomsrecht, merkrecht of andere eigendomsrechten van enige andere derde partij; Ongevraagde of ongeoorloofde spam, reclamemateriaal, promotie-acties of zakelijke voorstellen mag plaatsen, uploaden, distribueren, verspreiden of anderszins beschikbaar mag stellen; Materiaal te plaatsen, uploaden, distribueren, verspreiden of anderszins beschikbaar te stellen dat malware, wormen, virussen, spionage software of andere schadelijke software of bestanden, computercode of -programma's bevat die bedoeld zijn om schade toe te brengen aan de werking of functie van computer soft- en hardware of de gedragsregels of voorschriften van Duikersgids Producten en Diensten te omzeilen, schenden of te negeren, persoonlijke gegevens over andere gebruikers van Duikersgids Producten en Diensten te verzamelen of op te slaan zonder hun voorafgaande uitdrukkelijke toestemming; Gedrag tentoon te spreiden of aan te moedigen dat in strijd is met nationale of internationale wetten, of welke wetten dan ook, op het gebied van fraude, geweld, terrorisme; Andere gebruikers van Duikersgids Producten en Diensten te stalken of anderszins lastig te vallen; Derden aan te moedigen, in staat te stellen of te helpen om een van de voorgaande handelingen te verrichten. U erkent, stemt ermee in en gaat ermee akkoord dat Duikersgids uw gebruikersaccountinformatie en inhoud mag inzien, bewaren of openbaar mag maken indien de toepasselijke wetgeving dit vereist of indien Duikersgids te goeder trouw van mening is dat een dergelijk inzien, bewaren of openbaar maken redelijkerwijs noodzakelijk is om: (1) De rechten, eigendommen of persoonlijke veiligheid van Duikersgids, de gebruikers van Duikersgids Producten en Diensten of derden te beschermen. (2) Te voldoen aan juridische procedures; (3) Deze Gebruiksovereenkomst af te dwingen. (4) Overeenkomsten van Duikersgids met de gebruikers van Duikersgids Producten en Diensten te beheren of af te dwingen, met inbegrip van onderzoek naar mogelijke schendingen hiervan; (5) Opvolging te geven op verzoeken om klantenservice; (6) Technische problemen, fraude of andere problemen op te sporen of te voorkomen. Bovenstaande gedragsregels van deze Gebruiksvoorwaarden hebben betrekking op alles in Duikersgids Producten en Diensten met inbegrip van content en informatie die door u of andere gebruikers van Duikersgids Producten en Diensten is geplaatst, geüpload of gedeeld. (7) Te reageren op claims dat enige inhoud inbreuk maakt op de rechten van derden.

Toestemming en Eigendom

U erkent en stemt ermee in dat Duikersgids u hierbij een licentie verleent om Duikersgids Producten en Diensten te gebruiken die niet-overdraagbaar en niet-exclusief is en alleen en uitsluitend is bedoeld voor gebruik door u persoonlijk en niet voor commerciële doeleinden. U erkent en stemt er tevens mee in dat Duikersgids eigenaar blijft van alle rechten, aanspraken en belangen van de Duikersgids Producten en Diensten en daarbij behorende auteursrechten, handelsmerken, logo's, intellectuele eigendomsrechten en handelsgeheimen. Duikersgids Producten en Diensten mogen in geen enkele geval gekopieerd, gereproduceerd, nagemaakt of herontwikkeld worden, met inbegrip van maar niet beperkt tot de ontwerpen, de interface, de broncode, de lay-out -out of de vormgeving met het doel om afgeleide producten of diensten te maken om daarmee commerciële of niet-commerciële doele te dienen. U erkent en stemt ermee in nooit en onder geen geval of op enigerlei wijze te trachten de broncode van Duikersgids Producten en Diensten te gebruiken om kwaadaardige software, producten, virussen of wormen te verspreiden met als doel Producten en Diensten van Duikergids of anderen te stelen, vernietigen of te doen crashen. U erkent en stemt er tevens mee in uw gebruikersaccount van Duikersgids Producten en Diensten niet te verspreiden, verkopen, leasen, distribueren, over te dragen, in sublicentie te geven of te verstrekken aan enige andere derde partij; Geen toegang zult proberen te verkrijgen of in te breken in niet-openbare delen van de Duikersgids Producten en Diensten, Duikersgids computersystemen of de technische leveringssystemen van Duikersgids providers; Nooit Duikersgids Producten en Diensten te proberen te peilen of scannen of beveiligings- of authenticatiemaatregelen te doorbreken of te omzeilen; Duikersgids Producten en Diensten te benaderen of te doorzoeken of inhoud van Duikersgids Producten en Diensten te downloaden op enigerlei wijze (geautomatiseerd of anderszins) anders dan via de thans beschikbare interfaces die door Duikersgids worden verschaft (en alleen op grond van die voorwaarden); De werking of toegang van de Duikersgids Producten en Diensten, de toegang van enige gebruiker, host of netwerk op enigerlei wijze te verstoren of te onderbreken (of pogen dit te doen) of de Duikersgids Producten en Diensten te verstoren of een onnodige belasting daarop te veroorzaken; Enig deel van het Duikersgids logo of de Duikersgids huisstijl in een e-mail of posting te vervalsen, of op enigerlei wijze gebruik te maken van de Duikersgids Producten en Diensten om aangepaste, bedrieglijke of valse bronidentificatie-informatie te verzenden, technologische maatregelen te omzeilen, uit te schakelen, te beschadigen, te ontcijferen, te verwijderen of anderszins te omzeilen die door Duikersgids of een van de leveranciers van Duikersgids of enige andere derde (met inbegrip van een andere gebruiker) zijn toegepast ter bescherming van de Duikersgids Producten en Diensten of de Inhoud.

Ingezonden Content

Door het op enigerlei plaatsen, uploaden, verspreiden of het anderszins beschikbaar stellen van Content via Duikersgids Producten en Diensten verleent u Duikersgids hierbij een wereldwijde, onherroepelijke, eeuwigdurende, niet-exclusieve, royalty-vrije licentie, met het recht van sublicentie, om de Content te gebruiken, aan te passen, te vermenigvuldigen, te reproduceren, te wijzigen, te verspreiden, op te slaan, in cache op te slaan, te streamen, publiekelijk te vertonen, in licentie te geven, te verkopen, over te dragen, te verzenden en anderszins te exploiteren op en via door Duikersgids geselecteerde, maar niet aan Duikersgids gelieerde distributiekanalen van derden, in welke vorm, informatiedrager of technologie dan ook, nu beschikbaar en bekend of later ontwikkeld, geheel of gedeeltelijk, voor welke doeleinden dan ook, waaronder zowel voor commerciële als niet-commerciële doeleinden. U verleent Duikersgids tevens het recht deze rechten in sublicentie te geven aan derden voor distributie via distributiekanalen van derden. U stemt ermee in dat noch Duikersgids noch derde distributiekanalen enige verplichting hebben om u enige vergoeding te verschaffen voor uw Content of de hierin verleende licenties. U dient via Duikersgids Producten en Diensten alleen Inhoud aan te bieden die u onder deze Gebruiksvoorwaarden met anderen wenst te delen. U begrijpt dat Duikersgids geen enkele vertrouwelijkheid garandeert met betrekking tot de door u ingediende Inhoud. Met uitzondering van de informatie die u privé wenst te houden, zal uw inhoud zichtbaar zijn voor andere gebruikers van Duikersgids Producten en Diensten en het algemeen publiek door verspreiding van Duikersgids Producten en Diensten en/of andere diensten en websites van derden (inclusief zoeksystemen). U verleent voorts andere gebruikers van Duikersgids Producten en Diensten een niet-exclusieve en kosteloze licentie om toegang te verkrijgen tot uw Inhoud via Duikersgids Producten en Diensten, en om die Inhoud te gebruiken, te verveelvoudigen, te verspreiden en te delen via Duikersgids Producten en Diensten onder deze Gebruiksvoorwaarden. U erkent dat Duikersgids al dan niet Content kan monitoren of vooraf kan screenen, maar dat Duikersgids het recht (maar niet de plicht) heeft om naar eigen goeddunken Content die via Duikersgids Producten en Diensten beschikbaar is te monitoren, vooraf te screenen, te weigeren of te verwijderen, ongeacht of dergelijke Content al dan niet in strijd is met deze Gebruiksvoorwaarden. U stemt ermee in dat u zelf alle risico's in verband met het gebruik van enige Content dient te beoordelen en te dragen, waaronder inbegrepen het vertrouwen op de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van dergelijke Content. U begrijpt dat alle Content, of deze nu publiekelijk wordt geplaatst of privé wordt verzonden, rechtstreeks via Duikersgids Producten en Diensten of via apparaten of diensten van een derde, uitsluitend de verantwoordelijkheid is van de persoon van wie deze Content afkomstig is. Derhalve bent u zelf volledig verantwoordelijk voor alle Content die u uploadt, plaatst of anderszins beschikbaar maakt via de Duikersgids Producten en Diensten. Duikersgids staat niet in voor de juistheid, integriteit of kwaliteit van dergelijke Inhoud. U begrijpt dat u door het gebruik van Duikersgids Producten en Diensten kunt worden blootgesteld aan Content die beledigend, onfatsoenlijk of aanstootgevend is. In geen geval is Duikersgids op enigerlei wijze aansprakelijk voor enige Content, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, fouten of vergissingen in enige Content, of enig verlies of schade vaan welke aard dan ook opgelopen als gevolg van het gebruik van enige Content die is geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar gesteld via de Duikersgids Producten en Diensten. U verklaart en garandeert voorts dat: 1) U ofwel de enige en exclusieve eigenaar bent van alle Content die u via de Duikersgids Producten en Diensten beschikbaar stelt, ofwel dat u beschikt over alle rechten, licenties, toestemmingen en vrijwaringen die nodig zijn om Duikersgids de rechten op dergelijke Content te verlenen, zoals beoogd onder deze Gebruiksvoorwaarden; (2) Noch de Inhoud, noch uw plaatsing,  publicatie of verzending van Inhoud, noch Duikersgids gebruik van Inhoud (of enig deel daarvan) op, via of door middel van Duikersgids Producten en Diensten of anderszins misbruik zal maken van of inbreuk zal maken op octrooi-, auteurs-, merk-, handelsgeheim- of andere eigendoms- of intellectuele eigendomsrechten van derden, of rechten van publiciteit of privacy, of zal resulteren in de schending van enige toepasselijke wet- of regelgeving, of verplicht zal zijn tot enige vergoeding of terugbetaling aan wie dan ook.

Auteursrechten

Duikersgids zal onmiddellijk en onder alle omstandigheden reageren op tips, waarschuwingen en kennisgevingen van vermeende inbreuk op het auteursrecht van Duikersgids Producten en Diensten of van gebruikers. U kunt Duikersgids op de hoogte stellen van inbreuk op auteursrechten op Duikersgids Producten en Diensten door te mailen naar de Duikersgids redactie. Daarnaast zal Duikersgids zelf inspanningen verrichten om onrechtmatig gebruik van Duikersgids Content op te sporen en vermeende inbreukmakende of anderszins onrechtmatige Inhoud te verwijderen zonder voorafgaande kennisgeving aan wie dan ook.

Voorstellen, suggesties, Ideëen en Feedback

Wanneer u Content, Voorstellen, Suggesties, Ideëen en Feedback indient bij of beschikbaar stelt aan Duikersgids, verleent u Duikersgids de volgende wereldwijde, niet-exclusieve, eeuwigdurende, onherroepelijke, royaltyvrije rechten om; (1) Deze Feedback te maken, te gebruiken, te kopiëren, te wijzigen, te verkopen, te distribueren, in sublicentie te geven en er afgeleide werken van te maken als onderdeel van een Duikersgids-product, -technologie, -dienst, -specificatie of andere documentatie; (2) De Feedback (en daarvan afgeleide werken) in het openbaar uit te voeren of weer te geven, te importeren, uit te zenden, te verzenden, te distribueren, in licentie te geven, te koop aan te bieden en te verkopen, te verhuren, te leasen of uit te lenen als onderdeel van Duikersgids Producten en Diensten, inclusief het recht om sublicenties te verlenen aan verdere derden. Met betrekking tot enige Feedback die u Duikersgids verstrekt, verklaart en garandeert u dat: 1) U het recht hebt om dergelijke Feedback aan Duikersgids te verstrekken en dat een dergelijke verstrekking geen inbreuk maakt op de rechten van enige andere persoon of partij; (2) Deze Feedback geen vertrouwelijke of geoctrooieerde informatie van enige andere derde bevat; (3) Duikersgids niet onder enige verplichting van vertrouwelijkheid valt, expliciet of impliciet met betrekking tot de Feedback. Duikersgids heeft het recht deze Feedback te gebruiken of openbaar te maken (of ervoor te kiezen deze niet te gebruiken of openbaar te maken) voor welk doel dan ook, op welke wijze dan ook, in welke media dan ook wereldwijd. Deze Feedback wordt automatisch het exclusieve eigendom van Duikersgids zonder enige verplichting van Duikersgids jegens u en u heeft onder geen enkele omstandigheid recht op enige vergoeding of terugbetaling van welke aard dan ook van Duikersgids. U zult Duikersgids vrijwaren van en schadeloos stellen voor alle vorderingen, verliezen, uitgaven en aansprakelijkheden die voortvloeien uit schending door u van de voorgaande verklaring en garantie. U stemt er verder mee in dat u Duikersgids zult vrijwaren van en schadeloos zult stellen voor alle vorderingen, verliezen, onkosten en aansprakelijkheden die voortvloeien uit uw schending van de voorgaande geheimhoudingsverplichtingen.

Disclaimer

Duikersgids Producten en Diensten kunnen fouten, bugs of andere problemen bevatten die nog niet ontdekt, gecommuniceerd of hersteld zijn. U dient daarom uiterst voorzichtig met Duikersgids Producten en Diensten om te gaan betreffende content, logberichten, adviezen en dergelijke en niet op deze Content te vertrouwen, noch dient u te vertrouwen op de prestaties, berekeningen of voorspellingen van Duikersgids Producten of Diensten. Duikersgids garandeert op geen enkele wijze de Duikersgids Producten en Diensten voor onbepaalde tijd beschikbaar te stellen zonder tussenpozen, onderbrekingen of uitval. Duikersgids behoudt zich het recht voor om de Duikersgids Producten en Diensten naar eigen goeddunken en op elk gewenst moment te wijzigen of te updaten zonder u daarvan in kennis te stellen. Duikersgids biedt geen garanties en wijst alle implicitie garanties van welke aard dan ook van de hand. Geen content of inhoud, betreffende informatie, adviezen, logberichten of anderszins, verstrekt via Duikersgids Producten en Diensten, biedt enige garantie waarop u zich kunt beroepen. U bent zelf verantwoordelijk voor al uw duiken, duikmaterialen en duikbewegingen en voor al uw communicatie en interacties met andere gebruikers van Duikersgids Producten en Diensten. Deze Disclaimer is gebaseerd op Nederlands Recht en blijft ook na beïndiging of afloop van deze gebruiksvoorwaarden of uw gebruik van Duikersgids Producten en Diensten van kracht.

Aansprakelijkheid

U erkent en gaat ermee akkoord dat, voor zover maximaal toegestaan door de wet, de cumulatieve aansprakelijkheid van Duikersgids jegens u en andere gebruikers van Duikersgids Producten en Diensten of enige partij gerelateerd aan u en andere gebruikers van Duikersgids Producten en Diensten voor enig verlies of schade voortvloeiend uit of verband houdend met deze Gebruiksvoorwaarden of toegang tot of het gebruik van Duikersgids Producten en Diensten nooit hoger zal zijn dan honderd euro. Deze beperking geldt onder alle omstandigheden. In geen geval zal Duikersgids of enig ander bedrijf of enig ander individu betrokken bij het vervaardigen, produceren of leveren van Duikersgids Producten en Diensten of Content aansprakelijk zijn jegens u en andere gebruikers van Duikersgids Producten en Diensten of enige partij gerelateerd aan u en andere gebruikers van Duikersgids Producten en Diensten voor enige indirecte, incidentele, gevolg-, speciale of exemplarische schade of gederfde winst, als gevolg van het gebruik van Duikersgids Producten en Diensten, zelfs indien Duikersgids op de hoogte gesteld is van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Vrijwaring

U gaat ermee akkoord Duikersgids en aan Duikersgids gelieerde ondernemingen en leveranciers en hun werknemers, directeuren, agenten, vertegenwoordigers en advocaten te verdedigen tegen, schadeloos te stellen voor en te vrijwaren van alle vorderingen, aansprakelijkheden, schade, verliezen en onkosten voortvloeiend uit of op enigerlei wijze verband houdend met (1) Uw toegang tot of gebruik van Duikersgids Producten en Diensten of Inhoud; (2) Uw schending van deze Gebruiksvoorwaarden of het beleid of de overeenkomsten die hierin zijn opgenomen, inclusief maar niet beperkt tot het privacybeleid; en/of (3) Uw schending van enig recht van een derde partij, inclusief maar niet beperkt tot enig intellectueel eigendomsrecht, vertrouwelijke informatie of ander eigendomsrecht. De vrijwaringsverplichtingen uit hoofde van dit artikel blijven van kracht na beëindiging of afloop van deze Gebruiksvoorwaarden of uw gebruik van de Duikersgids Producten en Diensten.

Scheidbaarheid

Indien een bepaling of een deel van deze Gebruiksvoorwaarden nietig of niet-afdwingbaar wordt geacht, blijven de overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden en het overige deel van een bepaling die gedeeltelijk nietig of niet-afdwingbaar wordt geacht onverminderd van kracht.

Rechtspraak

Op de Gebruiksvoorwaarden is het Nederlands Recht van toepassing. Conflicten van welke aard dan ook worden in Nederland en overeenkomstig het Nederlands Recht behandeld. Alle claims, beschuldigingen, aantijgingen en dergelijke, voortvloeiend uit, met betrekking tot of in verband met deze Gebruiksvoorwaarden, of de schending, beëindiging of ongeldigheid daarvan, zullen definitief beslecht worden door arbitrage middels de Nederlandse Rechtspraak in overeenstemming met de arbitrageregels van het Nederlands Recht die van kracht is op het moment dat de kennisgeving van arbitrage wordt ingediend. De plaats van arbitrage is Rotterdam, Nederland. De arbitrage geschiedt in het Nederlands.

Overeenkomst

Deze Gebruiksvoorwaarden en elke gewijzigde versie daarvan vormen de volledige overeenkomst tussen u en Duikersgids en zijn van toepassing op uw gebruik van de Duikersgids Producten en Diensten en alle eerdere of gelijktijdige mondelinge of schriftelijke verklaringen komen hierbij te vervallen.