Disclaimer

De producten van de Duikersgids zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid ontwikkeld. De uitgever aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit fouten, onvolkomenheden of achterhaalde gegevens. Houdt bij het plannen van je duik rekening met de omstandigheden ter plaatse en neem te allen tijde zelf de verantwoordelijkheid voor je veiligheid en dat van anderen.

Bugs en fouten

Duikersgids Producten en Diensten kunnen fouten, bugs of andere problemen bevatten die nog niet ontdekt, gecommuniceerd of hersteld zijn. U dient daarom uiterst voorzichtig met Duikersgids Producten en Diensten om te gaan betreffende content, logberichten, adviezen en dergelijke en niet op deze Content te vertrouwen, noch dient u te vertrouwen op de prestaties, berekeningen of voorspellingen van Duikersgids Producten of Diensten. Duikersgids garandeert op geen enkele wijze de Duikersgids Producten en Diensten voor onbepaalde tijd beschikbaar te stellen zonder tussenpozen, onderbrekingen of uitval. Duikersgids behoudt zich het recht voor om de Duikersgids Producten en Diensten naar eigen goeddunken en op elk gewenst moment te wijzigen of te updaten zonder u daarvan in kennis te stellen. Duikersgids biedt geen garanties en wijst alle implicitie garanties van welke aard dan ook van de hand. Geen  content of inhoud, betreffende informatie, adviezen, logberichten of anderszins, verstrekt via Duikersgids Producten en Diensten, biedt enige garantie waarop u zich kunt beroepen. U bent zelf verantwoordelijk voor al uw duiken, duikmaterialen en duikbewegingen en voor al uw communicatie en interacties met andere gebruikers van Duikersgids Producten en Diensten.

Logberichten

Op het Duikersgids Platform worden logberichten geplaatst. Logberichten, geplaatst in de Duikersgids app of op de Duikersgids website, worden openbaar gemaakt.

Plaatsen en aanleveren van foto's en teksten

Het aanleveren van teksten en foto's of het plaatsen van foto's via logberichten dient altijd te gebeuren met inachtneming van het auteursrecht. De gebruiker van de app of de website staat er voor in dat de aan Duikersgids ter beschikking gestelde materialen geen inbreuk maken op auteursrechten of andere rechten van derden. De gebruiker vrijwaart Duikersgids voor alle eventuele aanspraken van derden wegens schending van of inbreuk op die rechten. Deze Disclaimer is gebaseerd op Nederlands Recht en blijft ook na beïndiging of afloop van deze gebruiksvoorwaarden of uw gebruik van Duikersgids Producten en Diensten van kracht.