Disclaimer

De producten van de Duikersgids zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid ontwikkeld. De uitgever aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit fouten, onvolkomenheden of achterhaalde gegevens. Houdt bij het plannen van je duik rekening met de omstandigheden ter plaatse en neem te allen tijde zelf de verantwoordelijkheid voor je veiligheid en dat van anderen.

Logberichten

Logberichten, geplaatst in de Duikersgids app of op deze website, worden openbaar gemaakt.

Plaatsen en aanleveren van foto's en teksten

Het aanleveren van teksten en foto's of het plaatsen van foto's via logberichten dient altijd te gebeuren met inachtneming van het auteursrecht. De gebruiker van de app of de website staat er voor in dat de aan Duikersgids ter beschikking gestelde materialen geen inbreuk maken op auteursrechten of andere rechten van derden. De gebruiker vrijwaart Duikersgids voor alle eventuele aanspraken van derden wegens schending van of inbreuk op die rechten.